תקנון האתר והמגזין

תקנון וכללי השימוש באתר weRide.co.il

גולש/ת רוכב/ת  קורא/ת יקר/ה,
 
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס ולהשתמש באתר  “'weride.co.il
we:Ride הינה חברה פרטית העוסקת, בין היתר, באספקת שירותים מתקדמים באמצעות האינטרנט והיא מפעילה ומנהלת את פורטל האינטרנט בו הינך גולש/ת ברגע זה.
 
תקנון זה מסדיר את היחסים בין we:Ride  לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להשתתף בפעילות ובשירותים המוצעים באתר,  קריאת תכנים, רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בחנות האתר  ו/או המפורסמים באתר, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").
 
במסגרת תקנון זה "גולש/ת" -  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו המשתמש בשירותי האתר.
 
האמור לעיל מתייחס לנשים וגברים כאחד, אך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

כללי :
1.השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
2.הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר we:Ride ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.
3.הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
4.הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
5.אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
6.אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
7.הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
8.אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
9.הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים בפומבי באתר או מועברים בין המנויים באופן אישי, כולל חומרים בעלי קניין רוחני של צד שלישי .
10.אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
11.הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
12.כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהרשומים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או ובין במסגרת פגישות בשטח במסגרת רכיבות אופניים, הן באחריותך הבלעדית. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
13.בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
14.כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
15.הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
16.הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
17.we:Ride יכול לשנות מעת לעת ולפי הצורך את מבנה האתר, השירותים השונים המוצעים בו או את חזות האתר ללא כל הודעה מוקדמת לציבור הגולשים, בין אם רשומים באתר, אם לאו.
18.על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

וקצת יותר בעיברית למי שהתקשה להבין :)

השימוש באתר הינו באחריות מלאה ובלעדית של המשתמש.
חל איסור מוחלט להעתיק, לצלם, להדפיס ולשכפל או לעשות כל שימוש אחר למטרות מסחר בתכני, מבנה, תמונות, גרפיקה ועיצוב האתר ללא אישור מפורש בכתב מראש  מ we:Ride .
אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של we:Ride או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של we:Ride .

בכל מקרה של הפרה של איזה מהסעיפים הנ"ל יהא we:Ride רשאי להפסיק או למנוע את השימוש באתר, שירותיו ומוצריו ללא הודעה מוקדמת. במקביל, יפעל we:Ride לנקיטת אמצעים משפטיים מול אותו גורם.

we:Ride אינו מתחייב לאיכות השירות הניתן באתר על ידו לציבור המשתמשים, ללא קשר לציוד הקצה בו עושה שימוש המשתמש, ספק האינטרנט או אופי הקישור אשר בבעלות המשתמש.

למען הסר ספק,
we:Ride  לא יהיה אחראי לכל נזק אפשרי שייגרם, לרבות עוגמת נפש, מאי סדירות השירות באתר, התוכנה והחומרה כתוצאה מתקלה או פגיעה בזדון.
אספקת השירותים ע"י we:Ride תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו we:Ride אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור

קניין רוחני
 
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר we:Ride ובשירותים הניתנים בו הינם של we:Ride או של צדדים שלישיים שהעניקו ל we:Ride הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, we:Ride הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים במדגמים ובתהליכים הפונקציונאליים שהוטמעו באתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע").
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ולמסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל .
אין לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת we:Ride .
 
סימני המסחר באתר כגון לוגו, שם האתר שם המתחם ועוד הינם קניינם הרוחני הבלעדי של we:Ride , אין לעשות בהם שימוש בכל צורה שהיא בלא קבלת היתר מראש ובכתב מאת we:Ride .


כללי שימוש באתר

כללי
אתר we:Ride הנו אתר פרטי ואשר מנוהל על פי הנהלים שיפורסמו ויתעדכנו מעת לעת.
נהלים אלו נועדו לשמר על הפעילות התקינה והזורמת של האתר ושל הקהילה בו.
 
נתקלת בבעיה? יש לך טענה ?
פניה למנהל האתר תתבצע אך ורק במייל אישי :info@weride.co.il

קבלת פרסום מאתר we:Ride
אתר we:Ride נותן את שירותיו בחינם ללא שום עלות מהמשתמש.
על מנת שנוכל להמשיך לתת שירות זה בחינם אנו מאפשרים לעסקים לפרסם עצמם באתר ובמגזין באמצעים שונים
ובאמצעות פעילות זו מממנים את כל הציוד והתשתיות לשם הפעלת אתר זה להנאתך.
בהרשמתך לאתר הנך מאשר כי אתה מאפשר ל we:Ride לשלוח מפעם לפעם פרסום לתיבת הדואר בה נרשמת.
במידה ואינך מוכן לקבל פרסום זה , תוכל תמיד לבקש הסרה ואנו נמחוק את המשתמש מהאתר
משתמש רשום = מהווה אישור לקבלת פרסום .
 

פניה למנהל האתר :info@weride.co.il